Concurs Bucharest Gaming Week: Mega Lan Party League of Legends + Counter-Strike

Perioada competiției: 08.11.2022 ora – 20:00 – 09.11.2022 – ora 10:00

 

 

TERMENI SI CONDITII

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Concursul este organizat de Asociatia Gaming Week cu sediul  in Bucuresti, str Gheorghe Lazar nr 21, Corp A, etaj 1, ap 3, sector 1, Inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor sub nr 134 din 30.10.2018, CUI  40131129 in parteneriat cu Mega Mall Bucuresti.

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Concursului.

 

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Concursul este organizat in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Orice eroare in declararea datelor personale exonereaza Organizatorul de raspundere. Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului in conditii normale a premiului. Participantii la aceasta campanie sunt de acord sa foloseasca pe propria raspundere resursele puse la dispozitie de Organizator, iar Organizatorul nu poate fi facut responsabil de niciun prejudiciu produs participantilor prin inscrierea la aceasta campanie.

 

SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Concursul este organizat si se desfasoara in Mega Mall Bucuresti, in conformitate cu prevederile prezentului regulament, si urmeaza a fi organizat si desfasurat in incinta Mega Mall Bucuresti, pe 08.11.2022, incepand cu ora 20:00, urmand a se incheia in data de 9.11.2022, ora 10:00.  Concursul are loc in cadrul evenimentului Bucharest Gaming Week 2022

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul este deschis tuturor persoanelor fizice cu resedinta in Romania si care respecta prevederile prezentului regulament oficial. Participarea la acest Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se supuna si sa respecte prevederile, termenii si conditiile prezentului Regulament. Prin participarea la aceasta Campanie se considera acceptarea automata a inregistrarii in baza de date de consumatori a Organizatorului si a primirii mesajelor legate de prezenta campanie din partea Organizatorului. Participantilor nu le este impusa in contrapartida nicio cheltuiala directa sau indirecta pentru participarea la campanie. Participarea la campanie este gratuita pentru toti participantii.

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Concursul se desfasoară exclusiv offline in incinta Mega Mall Bucuresti in data de 08.11.2022. Pentru a se inscrie in campanie, participanții trebuie să urmeze urmatorii pasi:

Inscrierile se vor face pe site-ul Bucharest Gaming Week https://www.bucharestgamingweek.ro/megalanparty/

Mecanism comun League of Legends + Counter-Strike:

Prin tragere la sorti, echipele vor fi repartizate intr-un bracket, fiind grupate doua cate doua. In prima etapa, vor fi 8 meciuri BO1 (cel mai bun din 1). Castigatorii acestor meciuri se vor infrunta mai departe in sferturi, tot intr-un BO1. Castigatorii sferturilor vor juca in semifinale, BO1, iar finala va fi BO3.

Echipa care va castiga finala de CS:GO va primi Premiul 1, in timp ce echipa de pe locul 2 va primi Premiul 2.

Echipa care va castiga finala de League of Legends va primi Premiul 1, in timp ce echipa de pe locul 2 va primi Premiul 2.

 

League of Legends – Mod de joc

 

Harta: Summoner’s Rift

Game Mode: Tournament Draft

Size: 5v5

Counter Strike:  Global Offensive

Mod de joc: Search & Destroy

Harti:

Dust2

Inferno

Mirage

Vertigo

Overpass

Ancient

Nuke

Size: 5v5

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Articol Detalii Cantitate Pret/buc TOTAL (TVA INCLUS)
Premiul 1 5x Mouse Gaming LOGITECH G Pro X Superlight, 25400 dpi, negru 2 450,22 4502.2
Premiul 2 5x Tastatura Gaming mecanica LOGITECH G413 SE TKL, USB, Layout US INT, negru 2 325,90 3259
         
      TOTAL 7761.2 lei

 

Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiului oferit in cadrul Campaniei, inlocuirea sau schimbarea parametrilor acestuia; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

 

SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

Câstigatorii campaniei din cadrul concursului Mega Lan Party vor fi anuntați personal la locatie   in data de 9.11.2022.

 

SECTIUNEA 8. LIMITAREA RASPUNDERII

Raspunderea Organizatorului este strict limitata la organizarea Campaniei si acordarea Premiilor stabilite conform prezentului Regulament. Organizatorul va depune toate diligentele pentru solutionarea corespunzatoare a reclamatiilor castigatorilor privind premiile Campaniei, tinand seama insa de calitatea sa. Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determina imposibilitatea participarii la Campanie sau afecteaza buna desfasurare a activitatilor descrise in prezentul Regulament, ca urmare a unor restrictii de natura tehnica sau a altor limitari specific activitatii Participantului. Din momentul predarii premiilor catre castigatori, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta.

 

SECTIUNEA 9. INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta campanie poate inceta la data mentionata in prezentul regulament sau printr-un caz de forta majora / caz fortuit. Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit implica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea/ punerea in aplicare a Campaniei de catre Organizator, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi implicata sau intarziata, conform art. 1351 din Noul Cod Civil. Organizatorul, daca invoca forta majora sau cazul fortuit, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora sau caz fortuit.

 

SECTIUNEA 10. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Eventualele reclamatii legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa str. Gheorghe Lazar 21, ap 1, sector 1, Bucuresti. Romania in termen de maxim 4 (patru) saptamani de la data anuntarii castigatorilor.

 

SECTIUNEA 11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(1) În vederea desfășurării Campaniei, Organizatorul menționat la secțiunea. 1 va prelucra în calitate de operator datele cu caracter personal ale participanților.

(2) Datele de contact ale Operatorului menționate la art. 1 pot fi folosite pentru a adresa pentru nelămuriri și pentru exercitarea drepturilor de către persoanele vizate.

(3) In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal: contul de Instagram al participantului

În ceea ce privește Câștigătorii validați, Operatorul colectează și prelucrează următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, email, număr de telefon, adresa de domiciliu pentru livrare premiu. Aceste date vor fi colectate și stocate exclusiv în cazul câștigătorilor pentru a Operatorul sa poată evidenția contabil acordarea premiilor și a dovedi acordarea acestora.

(4) Scopul prelucrării. Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate de către Operator în vederea organizării și derulării acesteia, desemnării și validării câștigătorilor, precum și atribuirii premiului și îndeplinirii obligațiilor financiar-contabile ale Operatorului.

(5) Datele vor fi prelucrate in scopul interesului legitim al Organizatorului pentru derularea Campaniei promoționale și pentru îndeplinirea obligaţiilor legale ce îi revin, prin acceptarea de către persoana vizată a Regulamentului și a eventualelor anexe la acesta. Înscrierea participantului (persoană vizată) în Campanie implică prelucrarea datelor cu caracter personal.

(6) Cu privire la datele cu caracter personal ale câștigătorului pentru evidența contabilă a  Organizatorului, acestea vor fi stocate, conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabilă timp 10 (zece) ani de la data încheierii exercițiului financiar în care a avut loc plata impozitului din premii.

(7) La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare.

(8) Drepturile persoanelor vizate

În vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, participanții – în calitate de persoane vizate – au următoarele drepturi:

(i) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(ii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iii) dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal

(iv) dreptul la restricționarea prelucrării;

(v) dreptul de a se opune prelucrării, exceptând cazul in care dispoziții legale prevăd contrariul;

(vi) dreptul la portabilitate a datelor;

(vii) dreptul de a depune o plângere in fata Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în cazul in care drepturile enumerate mai sus i-au fost încălcate sau a suferit vreun prejudiciu ca urmare a prelucrării ilicite a datelor cu caracter personal.

(9) Participanții își pot exercita drepturile menționate mai sus printr-o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă la adresa sediului Organizatorului menționată la Secțiunea 1 SAU printr-o cerere transmisă prin email la adresa office@dbopeople.ro.

(10) Operatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal ale participanților la Campanie. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

(11) Datele personale ale câștigătorului la Concurs vor fi procesate in conformitate cu prevederile legale aplicabile, respectiv Regulamentului EU nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date.